همه باید قلباً از زنان ورزشكار ما كه در میدانها با حجاب، با عفاف، با متانت و با وقار حاضر میشوند، تشكر كنند. این مسئله ی بانوان و دختران ورزشكار ما كه با حجاب در میدان میروند، خیلی چیز مهمی است. ورزش قهرمانی، امروز كه مسابقات بین المللی باب است و رائج است، مظهر تمایلات و استعدادها و تشخّص و هویت یك ملت است. ورزش قهرمانی در واقع موتور حركت ورزش همگانی است و میتوان با ورزش قهرمانی كاری كرد كه ورزش همگانی رائج شود.بخش عمومی و اجتماعی یك قهرمان این است كه چون او مظهر توانائی های یك ملت در یك رشته ی خاص محسوب میشود، اعتماد ملی میدهد؛ یعنی به مجموعه ی آحاد ملت، اعتمادبه نفس میدهد. هیچ قهرمانی بدون داشتن یك هوش برتر، ممكن نیست به قهرمانی برسد. ورزشكار اگر دارای اراده ی قوی و عزم راسخ نباشد، قطعاً به مرحله ی قهرمانی نمیرسد.

آموزش ساخت کد ورود به صفحه